§ 1

 1. Niniejszy regulamin (dalej także: „Regulamin”) określa:
  1. zasady korzystania z serwisu www.instars.buzz (dalej także: „Serwis”), którego właścicielem i operatorem jest spółka pod firmą: Streetcom Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 16 (00-372 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717688, NIP 5252739718, REGON 369491390 (dalej także: „Streetcom” lub „Administrator”),
  1. zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie celem dochowania wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej także: „RODO”) i innych powszechnie obowiązujących aktów normatywnych.
 2. Serwis jest bezpłatny i skierowany do osób pełnoletnich zainteresowanych działalnością Streetcom (dalej: „Użytkownik”).
 3. Użytkownik Serwisu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją postanowień Regulaminu.

§ 2

 1. Użytkownik, korzystając z Serwisu, zobowiązany jest do:
  1. korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa,
  1. powstrzymania się od przesyłania Streetcom treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, jak również prawa autorskie oraz wizerunek osób trzecich,
  1. niewykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, czy naruszający dobra osobiste Streetcom,
  1. powstrzymania się od wykorzystywania Serwisu do przesyłania Streetcom reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności poprzez rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej,
  1. niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu.
 2. Streetcom zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Serwisu przez czas nieoznaczony, 24 godziny na dobę, każdego dnia tygodnia.
 3. Korzystanie z Serwisu nie wymaga instalacji przez Użytkownika żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzję czy przekazać Streetcom swoje dane osobowe w ramach świadczonych przez Streetcom w Serwisie usług drogą elektroniczną (dalej: „Usługi”).
 5. W celu skorzystania z Serwisu niezbędne są:

a) dostęp do Internetu,

b) przeglądarka internetowa z włączonymi plikami cookies,

c) a w przypadku Formularza kontaktowego posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (konta e-mail).

 • Użytkownik, aby skorzystać z Usług Serwisu powinien dysponować sprzętem, który posiada w chwili korzystania z niego dostęp do sieci Internet i oprogramowanie spełniające następujące minimalne wymogi:
 • Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
 • Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub
 •  Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 • Streetcom zaleca by sprzęt za pomocą, którego Użytkownik będzie korzystał z Serwisu posiadał na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe i firewall.
 • Użytkownik  ponosi we własnym zakresie koszty z tytułu uzyskania dostępu do sieci Internet i transmisji danych w związku z korzystaniem z Serwisu.

§ 3

 1. W Serwisie dostępne są dla Użytkownika następujące rodzaje Usług świadczonych przez Streetcom drogą elektroniczną:

a) udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL (usługi informacyjne),

b) przekierowanie do procesu rejestracji lub logowania na zewnętrznych serwisach: ekspert.streetcom.pl, fameshop.fm,

c) udostępnianie treści w postaci bloga na żądanie Użytkownika,

d) formularz kontaktowy.

 • Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1 lit. a) powyżej, zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu Serwisu (URL) zawierającego treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania do strony Serwisu z innej strony internetowej.
  • Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1 lit. a ) powyżej. Rozwiązanie umowy o korzystanie  z tej usługi dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z funkcjonalności Serwisu. W takim przypadku umowa o korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
  • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Użytkownikowi kontaktu ze Streetcom za pośrednictwem formularza kontaktowego zostaje zawarta w momencie wysłania przez Użytkownika wiadomości do Streetcom za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  • Usługa formularza kontaktowego jest dostępna za pośrednictwem okna pojawiającego się w Serwisie w zakładce instars.buzz/kontakt, instars.buzz/faq oraz na pop-up widocznym w sekcji „Macro Influencer” na stronie głównej i polega na odpisaniu na otrzymaną wiadomość od Użytkownika poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej lub nawiązaniu kontaktu telefonicznego na podany przez Użytkownika w formularzu kontaktowym adres e-mail lub numer telefonu.
  • W celu wysłania zapytania do Streetcom za pośrednictwem formularza kontaktowego, na zasadach określonych w ust. 5 powyżej, niezbędne jest podanie danych osobowych przez Użytkownika w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail (opcjonalnie w formularzu widocznym sekcji „macro influencer”, oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym.
  • Dane osobowe, o których mowa w ust. 6 powyżej są zbierane w celu zrealizowania zgłoszenia Użytkownika w formularzu kontaktowym. Podanie tych danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zrealizowania zgłoszenia.
  • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Użytkownikowi kontaktu ze Streetcom za pośrednictwem formularza kontaktowego wygasa z chwilą jej wykonania, tj. udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

§ 4

 1. Streetcom nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
 2. Streetcom zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

§ 5

 1. Streetcom udostępnia w Serwisie chronione prawem autorskim materiały w tym: znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.
 2. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Wykorzystywanie danych ze strony zamieszczonych w Serwisie w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Streetcom.
 3. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów.
 4. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 6

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Streetcom. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane przez Administratora zgodnie z RODO. Kontakt z Administratorem możliwy jest po adresem e-mail: streetcom@streetcom.pl lub pisemnie na adres: Streetcom Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 16, 00-372 Warszawa.
 2. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne, jak również ma charakter promocyjny i informacyjny oraz nie wymaga podawania Streetcom przez Użytkownika Serwisu jakichkolwiek danych osobowych, za wyjątkiem wypełniania formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie (dalej: „Formularz”), umożliwiającego przesyłanie zapytań do Streetcom. Podanie danych osobowych przy wypełnianiu Formularza jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych do kontaktu w zakresie wskazanym w Regulaminie lub Serwisie uniemożliwia nawiązanie kontaktu.
 3. Dobrowolne podanie danych osobowych – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Serwisie – jest podstawą nawiązania kontaktu, tj. wykonania umowy o oświadczenie usługi drogą elektroniczną. Poprzez wysłanie zapytania w Formularzu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu w celu kontaktu lub w celach marketingowych oraz wyraża zgodę – zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną – na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Streetcom.
 4. Niepodanie danych osobowych wskazanych w Formularzu uniemożliwia skorzystanie z ww. funkcji zawartych Serwisie. Użytkownik oświadcza, że wszystkie dane przekazane podczas uzupełniania Formularza są prawidłowe i prawdziwe.
 5. Dane osobowe Użytkownika podane w Formularzu:
  1. będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną – w oparciu o treść art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub w celach marketingowych w oparciu o treść art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. dobrowolną zgodę, lub w celu dochodzenia, obrony przed roszczeniami, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora, jakim jest dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami,
  1. w celach marketingowych będą przechowywane do momentu wycofania zgody,
  1. w celu wykonania umowy, przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej w ramach Serwisu lub po jej zakończeniu, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres ich przedawnienia wynikający z przepisów prawa.
 6. Użytkownik posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, innym podmiotom świadczącym na rzecz Streetcom usługi niezbędne do wykonania Usługi.

§ 7

 1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu, Użytkownik może zgłosić Streetcom drogą mailową na adres streetcom@streetcom.pl lub drogą pocztową na adres: Streetcom Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 16 (00-372 Warszawa).
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania przez Streetcom.
 4. O decyzji Streetcom w sprawie reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony w taki sam sposób, w jaki wysłał do Streetcom zgłoszenie reklamacji.
 5. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) pod adresem www.uokik.gov.pl

§ 8

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 2. Streetcom ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Serwisu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Serwisu.
 3. Zmiany Regulaminu będą udostępniane w Serwisie.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.
 5. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny według obowiązujących przepisów.

Wchodzisz w to?

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Niniejsza polityka prywatności (dalej jako: „Polityka”) skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.instars.buzz (dalej: „Serwis”). W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych o użytkownikach Serwisu, które są pozyskane bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii. Administrator danych i kontakt Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Streetcom Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 16 (00-372 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000717688, NIP 525-273-97-18 (dalej: „Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych, lub z Inspektorem ochrony danych Administratora, Datasec Consulting Daniel Wieszczycki,  na adres e-mail: streetcom@streetcom.pl. Zakres zbieranych danych
  1. Serwis umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a danych osobowych - identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości wysyłanych przez Pana/Panią do Administratora.
  1. Administrator gromadzi także dane związane z Pani/a aktywnością w Serwsie, jak na przykład czas spędzony na stronie Serwisu, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.
Źródło danych osobowych
  1. Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane osobowe zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/a.
  1. Jeżeli Pani/a dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora (np. pełnomocnik), to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu:
  • analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest ulepszenie usług oferowanych przez Administratora;
  • udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/a zgody i prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
  • prowadzenia działań marketingowych, na podstawie Pani/a dobrowolnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Prawo do wycofania zgody Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych w celach marketingowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/em i nie wpływa na czynności dokonane do czasu jej wycofania. Obowiązek lub dobrowolność podania danych
  1. Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.
  1. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.
  1. Podanie przez Panią/a danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych Ma Pani/Pan prawo:
  • żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych osobowych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych osobowych (art. 16 RODO) - w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • żądać od Administratora usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
  • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) - np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe - może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
  • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwera poczty i kancelariom prawnym obsługującym Administratora. Czas przechowywania danych osobowych Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją wynikającego z przepisów prawa. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie w Serwisie. Przekazywanie danych
  1. W związku z korzystaniem przez Administratora z usług podmiotów trzecich, informacje dotyczące Pani/a aktywności w Serwisie lub skierowanych do Administratora zapytań mogą być ujawniane:
  1. dostawcom usług i systemów IT, które wykorzystywane są do utrzymania Serwisu i korzystania z jej funkcjonalności, w tym m.in.: Consentmanager, Google (w tym Google Ads, Fonts, General, Recaptcha Tag Manager);
  1. podmiotom świadczącym usługi niezbędne do przesłania informacji transakcyjnych i produktowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS w stopniu, w jakim ujawnienie jest niezbędne do zautomatyzowania, uproszczenia i przeanalizowania tych procesów.
  1. Nie ujawnimy Pani/a danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że będą zapewnione odpowiednie standardy ochrony danych.
  1. Z Polityką prywatności dostawców, z których usług możemy korzystać, może się Pan/i zapoznać pod adresem:
   1. Google Analytics - https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/
    1. Hotjar - https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii
  1. Pliki cookie są krótkimi informacjami, które Serwis zapisuje w Pani/a urządzeniu w postaci plików tekstowych. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne potrzebne dane. W Polityce znajdują się informacje dotyczące wykorzystania plików cookie w Serwisie.
  1. W Serwisie wykorzystujemy pliki cookie:
a. przechowujące preferencje odwiedzającego. b. zapewniające operacyjność strony internetowej. c. gromadzące dane analityczne (o zachowaniu użytkownika)
  1. Korzystanie z części ww. plików cookie jest konieczne w celu dostarczania Pani/u usługi świadczonej drogą elektroniczną, tj. zapewnienia dostępu do Serwisu.
  1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu telekomunikacyjnym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
  1. Pliki cookies mają na celu zbieranie danych dotyczących korzystania z Serwisu przez użytkownika, a ich głównym zadaniem jest:
a) ułatwienie użytkownikowi korzystanie z Serwisu, b) dostosowywanie Serwisu do indywidualnych potrzeb i oczekiwań użytkownika, c) badanie ruchu użytkownika w ramach Serwisu.
  • W Serwisie mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Administrator zaleca zapoznanie się z każdą z takich polityk przed rozpoczęciem korzystania z innych serwisów internetowych.
  • Pliki cookies nie przechowują informacji, które stanowią dane osobowe użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkownika.
  • Możliwe jest dokonanie odpowiedniej zmiany ustawień przeglądarki internetowej, z której Pan/i korzysta, w taki sposób, aby uniemożliwić działanie plików cookie. Informujemy jednak, że może to znacząco utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu. W tym celu należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania plików cookie. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies.
Save settings
Cookies settings