This privacy policy (hereinafter referred to as the “Policy”) is addressed to users of the website www.instars.buzz (hereinafter referred to as the “Website”). The Policy describes the rules for collecting and using data about Website users, which is obtained directly from them or via cookies and similar technologies.

Data administrator and contact

The administrator of data collected in connection with the use of the Website is Streetcom Poland Sp. z o. o. based in Warsaw at ul. Foksal 16 (00-372 Warszawa), entered into the register of entrepreneurs under KRS number 0000717688, NIP 525-273-97-18 (hereinafter referred to as the “Administrator”). In matters related to the processing of your data by the Administrator, you can contact us using the above address details, or with the Administrator’s Data Protection Officer, Datasec Consulting Daniel Więcczycki, at the e-mail address: streetcom@streetcom.pl.

Scope of collected data

The website allows you to contact the Administrator and provide him/her with your personal data – identification, contact details, as well as data related to the content of messages sent by you to the Administrator.

The Administrator also collects data related to your activity on the Website, such as time spent on the Website, search phrases, number of subpages displayed, date and source of the visit.

Source of personal data

If you contacted the Administrator, your data was provided to us directly from you.

If your data was provided in connection with a matter handled by the person who referred the matter to the Administrator (e.g. a representative), then the source of the data is this person. In such a case, the Administrator receives identification, address, and case-related data, such as a description of the case.

Purpose and legal basis for the processing of personal data

Your data may be processed for:

analyzing network traffic, ensuring security within the Website, and adapting content to the needs of users based on the legitimate interest of the Administrator (Article 6(1)(f) of the GDPR), which is to improve the services offered by the Administrator;

answering questions, forwarding the ordered offer, and conducting correspondence to settle the matter, based on your consent and the Administrator’s legitimate interest in fulfilling user requests (Article 6(1)(a) and (f) of the GDPR);

conducting marketing activities, based on your voluntary consent, i.e. under Art. 6 section 1 letter a) GDPR.

The right to withdraw consent

You may withdraw your consent to the processing of contact data for marketing purposes at any time by contacting the Administrator. Withdrawal of consent may make it difficult or impossible to contact you and does not affect the activities performed before its withdrawal.

Obligation or voluntariness to provide data

Providing your data to handle the case is voluntary, but necessary. Failure to provide them may make the consideration of the case difficult or impossible.

Providing data necessary for static analysis of Website users is voluntary. You can use the so-called incognito mode to browse the website without providing the Administrator with information about your visit to the Website. Using the incognito mode and therefore not providing data does not affect the ability to use the Website.

Providing your data for marketing purposes is voluntary.

Rights arising from the GDPR regarding processed data

You have the right:

request that the Administrator inspect your data and receive a copy thereof (Article 15 of the GDPR);

request the Administrator to rectify or correct personal data (Article 16 of the GDPR) – about the request to rectify data when you notice that the data is incorrect or incomplete;

request the Administrator to delete personal data (Article 17 of the GDPR);

request the Administrator to limit processing (18 GDPR) – e.g. if you notice that the data is incorrect – you may request to limit the processing of your data for a period enabling us to check the accuracy of this data);

submit a complaint regarding the processing of your data by the Administrator to the President of the Personal Data Protection Office.

Recipients of your data

The recipients of your data may only be entities that are entitled to receive them under the law. In addition, your data may be made available to couriers, postal operators, hosting providers, mail servers, and law firms serving the Administrator.

Duration of storage of personal data

Your data will be stored until your consent is withdrawn or until the matter is resolved, and then until the expiry of the limitation period for the parties’ claims related to its implementation under the law.

Data related to network traffic analysis collected via cookies

Are you joining?

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Niniejsza polityka prywatności (dalej jako: „Polityka”) skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.instars.buzz (dalej: „Serwis”). W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych o użytkownikach Serwisu, które są pozyskane bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii. Administrator danych i kontakt Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Streetcom Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 16 (00-372 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000717688, NIP 525-273-97-18 (dalej: „Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych, lub z Inspektorem ochrony danych Administratora, Datasec Consulting Daniel Wieszczycki,  na adres e-mail: streetcom@streetcom.pl. Zakres zbieranych danych
  1. Serwis umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a danych osobowych - identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości wysyłanych przez Pana/Panią do Administratora.
  1. Administrator gromadzi także dane związane z Pani/a aktywnością w Serwsie, jak na przykład czas spędzony na stronie Serwisu, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.
Źródło danych osobowych
  1. Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane osobowe zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/a.
  1. Jeżeli Pani/a dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora (np. pełnomocnik), to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu:
  • analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest ulepszenie usług oferowanych przez Administratora;
  • udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/a zgody i prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
  • prowadzenia działań marketingowych, na podstawie Pani/a dobrowolnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Prawo do wycofania zgody Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych w celach marketingowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/em i nie wpływa na czynności dokonane do czasu jej wycofania. Obowiązek lub dobrowolność podania danych
  1. Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.
  1. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.
  1. Podanie przez Panią/a danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych Ma Pani/Pan prawo:
  • żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych osobowych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych osobowych (art. 16 RODO) - w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • żądać od Administratora usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
  • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) - np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe - może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
  • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwera poczty i kancelariom prawnym obsługującym Administratora. Czas przechowywania danych osobowych Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją wynikającego z przepisów prawa. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie w Serwisie. Przekazywanie danych
  1. W związku z korzystaniem przez Administratora z usług podmiotów trzecich, informacje dotyczące Pani/a aktywności w Serwisie lub skierowanych do Administratora zapytań mogą być ujawniane:
  1. dostawcom usług i systemów IT, które wykorzystywane są do utrzymania Serwisu i korzystania z jej funkcjonalności, w tym m.in.: Consentmanager, Google (w tym Google Ads, Fonts, General, Recaptcha Tag Manager);
  1. podmiotom świadczącym usługi niezbędne do przesłania informacji transakcyjnych i produktowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS w stopniu, w jakim ujawnienie jest niezbędne do zautomatyzowania, uproszczenia i przeanalizowania tych procesów.
  1. Nie ujawnimy Pani/a danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że będą zapewnione odpowiednie standardy ochrony danych.
  1. Z Polityką prywatności dostawców, z których usług możemy korzystać, może się Pan/i zapoznać pod adresem:
   1. Google Analytics - https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/
    1. Hotjar - https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii
  1. Pliki cookie są krótkimi informacjami, które Serwis zapisuje w Pani/a urządzeniu w postaci plików tekstowych. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne potrzebne dane. W Polityce znajdują się informacje dotyczące wykorzystania plików cookie w Serwisie.
  1. W Serwisie wykorzystujemy pliki cookie:
a. przechowujące preferencje odwiedzającego. b. zapewniające operacyjność strony internetowej. c. gromadzące dane analityczne (o zachowaniu użytkownika)
  1. Korzystanie z części ww. plików cookie jest konieczne w celu dostarczania Pani/u usługi świadczonej drogą elektroniczną, tj. zapewnienia dostępu do Serwisu.
  1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu telekomunikacyjnym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
  1. Pliki cookies mają na celu zbieranie danych dotyczących korzystania z Serwisu przez użytkownika, a ich głównym zadaniem jest:
a) ułatwienie użytkownikowi korzystanie z Serwisu, b) dostosowywanie Serwisu do indywidualnych potrzeb i oczekiwań użytkownika, c) badanie ruchu użytkownika w ramach Serwisu.
  • W Serwisie mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Administrator zaleca zapoznanie się z każdą z takich polityk przed rozpoczęciem korzystania z innych serwisów internetowych.
  • Pliki cookies nie przechowują informacji, które stanowią dane osobowe użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkownika.
  • Możliwe jest dokonanie odpowiedniej zmiany ustawień przeglądarki internetowej, z której Pan/i korzysta, w taki sposób, aby uniemożliwić działanie plików cookie. Informujemy jednak, że może to znacząco utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu. W tym celu należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania plików cookie. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies.
Save settings
Cookies settings